نام مربی

نام مربی

مربی پرورش اندام

فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت بدنی تهران.

قهرمان مسابقات آسیایی در سال 2018 و سه دوره قهرمان مسابقات کشوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            

نام مربی

نام مربی

مربی پرورش اندام

فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت بدنی تهران.

قهرمان مسابقات آسیایی در سال 2018 و سه دوره قهرمان مسابقات کشوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            

نام مربی

نام مربی

مربی پرورش اندام

فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت بدنی تهران.

قهرمان مسابقات آسیایی در سال 2018 و سه دوره قهرمان مسابقات کشوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ